สมุนไพรล้านนา

สะเลียม Neem Tree

ลมแล้ง
Golden Shower, Indian Laburnum, Pudding-Pine Tree, Purging Cassia

 

มะยม
Stax Gooseberry

มะขาม Tamarind, Sampa

มะนาว
Lime, Common Lime

 

มะตาเสือ
Bidens pilosa (Linn.)